Zber opotrebovaných olejov

Odpadový olej je zaradený do „Osobitného prúdu odpadov“ podľa piatej časti Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Pôvodca odpadových olejov (ten u ktorých odpad vzniká) je povinný podľa §76  odsek 9 písmeno b.) Zákona č. 79/2015 Z.z. odpadové oleje odovzdať osobe oprávnenej na zber odpadových olejov.  

Firma PARAPETROL a.s.  je osobou oprávnenou na zber odpadových olejov na základe:

 • Rozhodnutia  Okresného úradu Nové Zámky č. OUNZ-OSZP-2016/17166-03-Kn zo   dňa 7.12.2016 pre okres Nové Zámky
 • Rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OUNR-OSZP1- 2017/007080 zo dňa 7.2.2017 pre oblasť celé Slovensko (mimo okres Nové Zámky)
 • Rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky č. OUNZ-OSZP-2016/17808-02-Kn zo dňa 14.12.2016 pre okres Nové Zámky

Tieto Rozhodnutia sú vydané  podľa  Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ( §135 odsek18).

Vyššie uvedenými rozhodnutiami sa udeľuje spoločnosti PARAPETROL a.s.  súhlas na nakladanie s  nebezpečným odpadom uvedeným vo vyhláške MŽP SR č.365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod číslom:

 • 120107 – minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
 • 120110 – syntetické rezné oleje
 • 130110 -  nechlórované minerálne hydraulické oleje
 • 130111 – syntetické hydraulické oleje
 • 130112 – biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
 • 130113 – iné hydraulické oleje
 • 130205 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130206 – syntetické  motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130207 - biologicky ľahko rozložiteľné syntetické  motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130208 – iné motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130307 - nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
 • 130308 - syntetické izolačné a teplonosné oleje
 • 130309 - biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
 • 130310 – iné izolačné a teplonosné oleje

Pre zmluvných obchodných partnerov  vykonávame zber opotrebovaných olejov.

 

Späť k článkom

© 2018 - 2022 parapetrol a.s. all rights reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x